عملکرد شرکت سبد گردانی هیوا

عملکرد ما در دوره های مختلف بشرح زیر بوده است:

شرحاز تاریختا تاریخبازدهی شرکت سبدگردان هیوا 
7 روز گذشته1401/12/41401/12/108.751 
۳۰ روز گذشته1401/11/101401/12/1018.11 
90 روز گذشته  1401/09/101401/12/1026.606 
از تاریخ تاسیس 1400/10/051401/12/1046.423