دانلود فرم ها

فرم كسب اطلاعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتری (حقوقی) در تحمل ريسک

فرم كسب اطلاعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتری(حقیقی) در تحمل ريسک

لینک دانلود پی دی اف قرارداد سبدگردانی

فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات

فرم رویۀ عدم انتقال و افشای اطلاعات

فرم رویه تحلیل اطلاعات مشتریان مشتریان

فرم رویۀ حفاظت، نگهداری و نحوۀ دسترسی به اطلاعات و مدارک مشتریان سبدگردانی